Journal

การศึกษาวิเคราะห์ความรับผิดและการชดใช้ค่าเสียหายตามมาตรา 27 ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพในบริบทของประเทศไทย
วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์ (ISSN: 22869328)
4
2
-
กรกฎาคม - ธันวาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-