Journal

Article
การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Journal
วารสารวิชาการและวิจัยสังคมศาสตร์ (ISSN: 22869832)
Volume
10
Issue
29
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2015
Page
73-88
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-