Journal

การประเมินลักษณะพันธุ์ของข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและการจัดกลุ่ม
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
33
1
142-149
พฤศจิกายน 2015
ชาติ
-
-
-
-