Journal

Article
การพัฒนาและประเมินผลหลักสูตรและระบบการจัดการการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มสมรรถนะของผู้นำองค์กรกีฬาส่วนภูมิภาค
Journal
วารสารสมาคมการจัดการกีฬาแห่งประเทศไทย (ISSN: 24080969)
Volume
5
Issue
1
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2015
Page
70-85
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-