Journal

Article
Pseudo-backcrossing design for rapidly pyramiding multiple traits into a preferential rice variety.
Journal
Rice (ISSN: 19398425)
Volume
8
Issue
7
Year
กุมภาพันธ์ 2015
Page
1-16
Class
นานาชาติ
DOI
10.?1186/?s12284-014-0035-0
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาพันธุ์ข้าวหอมเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01003579 ชื่อวิชา Molecular Biology in Plant Breeding,21 พ.ย. 2015 - 21 พ.ย. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การพัฒนาบุคลากรทางด้านการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล ครั้งที่ 1/2559” วันที่ 27-29 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมเอกลักษณ์ข้าวไทย ชั้น 1 หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ.นครปฐม,29 ม.ค. 2016 - 29 ม.ค. 2016
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :เทคโนโลยีก่อกลายพันธุ์ทั้งจีโนมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แหล่งทุน :สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ,12 พ.ย. 2012 - 11 พ.ค. 2017