Journal

ศักยภาพของสารสกัดหยาบจากผลสมอไทยในการลดความรุนแรงของโรคแคงเกอร์มะนาวศศิธร วุฒิวณิชย์ 1Sasitorn Vudhivanich
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 22866558)
5
1
-
เมษายน 2016
ชาติ
-
-
-
-