Journal

Article
ศักยภาพของสารสกัดหยาบจากผลสมอไทยในการลดความรุนแรงของโรคแคงเกอร์มะนาวศศิธร วุฒิวณิชย์ 1Sasitorn Vudhivanich
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 22866558)
Volume
5
Issue
1
Year
เมษายน 2016
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-