Journal

ความสำเร็จในการรวมตลาดอาเซียน อีกไกลแค่ไหน?: สะท้อนจากความพร้อมของกฎหมายและนโยบายการแข่งขันทางการค้าของอาเซียนในการจัดการปัญหาผู้ประกอบการที่มีอำนาตเหนือตลาด
วารสารรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ (ISSN: 22869328)
4
1
27-54
มกราคม - มิถุนายน 2015
ชาติ
-
-
-
-