Journal

Article
ฮิวริสติกส์สำหรับปัญหาการกระจายสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า 1 แห่งไปยังร้านค้าปลีกหลายสาขา กรณีศึกษา: บริษัทจำหน่ายหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
Journal
วารสารไทยการวิจัยดำเนินงาน (ISSN: 22870210)
Volume
3
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2015
Page
62-69
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-