Journal

ผลของชนิดของบรรจุภัณฑ์พลาสติกต่ออายุการเก็บรักษาและคุณภาพทางประสาทสัมผัสของถั่วเขียวงอกเสริมสารสกัดชีวภาพจากฝาง
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
46
3/1(Suppl.
279-282
กันยายน - ธันวาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-