Journal

Article
ดนตรีประกอบการแสดงสีละของชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยในรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
Journal
วารสารมนุษยศาสตร์ (ISSN: 08593485)
Volume
21
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2014
Page
124-147
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-