Journal

Article
ผลของวิธีการอบแห้งต่อคุณภาพของเปลือกส้มโอและการประยุกต์ใช้ในรูปของเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
46
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2015
Page
93-96
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-