Journal

Article
การเปลี่ยนแปลงอุดมการณ์ความเป็นเด็กไทยในวาทกรรมจากหนังสือวันเด็กแห่งชาติ
Journal
วารสาร มจร สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ (ISSN: 22870121)
Volume
4
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2015
Page
445-455
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-