Journal

Article
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ปญหาเป็นฐาน:การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ในห้องเรียนกับชีวิตประจําวัน
Journal
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
Volume
27
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2012
Page
131-140
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-