Journal

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้ปญหาเป็นฐาน:การเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ในห้องเรียนกับชีวิตประจําวัน
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
27
3
131-140
กันยายน - ธันวาคม 2012
ชาติ
-
-
-
-