Journal

Article
สมบัติทางกายภาพบางประการของเงาะที่มีผลต่อการออกแบบเครื่องคว้านเม็ดเงาะ
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
46
Issue
3/1
Year
กันยายน - ธันวาคม 2015
Page
501-504
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-