Journal

Transactions of the ASABE (ISSN: 21510032)
58
6
1873-1884
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2015
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนากระบวนการผลิตผลอินูลินสกัดจากหัวแก่นตะวันพร้อมท้องการประเมินทางเศรษฐศาสตร์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052322 ชื่อวิชา Principles of Food Processing,12 ก.ย. 2018 - 27 พ.ย. 2018
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำเชื่อมและผงพรีไบโอติกจากแก่นตะวันสู่เชิงพาณิชย์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก,9 มิ.ย. 2015 - 28 ธ.ค. 2015
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัท อินโนไบโอไลฟ์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำข้อตกลงการอนุญาตให้ บริษัท อินโนไบโอไลฟ์ จำกัด ใช้สิทธิผลงานวิจัยเรื่อง “กรรมวิธีการผลิตอินูลินผงที่มีความบริสุทธิ์สูง” เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เพื่อนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยปัจจุบันทางบริษัทฯ ได้นำผลงานวิจัยนี้ซึ่ง รศ.ดร.วีรเชษฐ์ จิตตาณิชย์ ได้ยื่นขอจดเป็นสิทธิบัตร (เลขที่คำขอ 1501004971) ไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว ภายใต้เครื่องหมายการค้า “Inelife” ,10 ก.ค. 2019 - 12 ก.ย. 2019