Journal

Article
ผลของการออกกำลังกายด้วยโปรแกรมการฝึกมินิเทนนิสที่มีต่อเวลาปฏิกิริยาตอบสนองมือและตา และการทรงตัวของเด็กออทิสติก
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (ISSN: 15137201)
Volume
15
Issue
2
Year
ธันวาคม 2015
Page
277-287
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-