Journal

Article
ความเป็นไปได้ในการจัดการฟาร์มตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรผู้เลี้ยงโคนม จังหวัดสุพรรณบุรี
Journal
Kasetsart Journal - Social Sciences (ISSN: 01258370)
Volume
36
Issue
2
Year
เมษายน - สิงหาคม 2015
Page
272-282
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-