Journal

ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของผลทุเรียนการค้า
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
33
1
363-369
พฤศจิกายน 2015
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดการแปลงปลูกพืชสมุนไพร,1 มี.ค. 2016 - 1 มี.ค. 2016