Journal

Article
ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและปริมาณสารประกอบฟีนอลิกรวมของผลทุเรียนการค้า
Journal
วารสารเกษตรพระจอมเกล้า (ISSN: 08570108)
Volume
33
Issue
1
Year
พฤศจิกายน 2015
Page
363-369
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การจัดการแปลงปลูกพืชสมุนไพร,1 มี.ค. 2016 - 1 มี.ค. 2016