Journal

Article
การประเมินผลการดำเนินงานของวิสาหกิจชุมชน: กรณีศึกษาการลงทุนพัฒนาเครื่องผลิตแผ่นข้าวตังของวิสาหกิจชุมชนโสธรพัฒนา จังหวัดฉะเชิงเทรา
Journal
วิทยาสารเกษตรศาสตร์ (ISSN: 01258370)
Volume
36
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2015
Page
437-447
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-