Journal

Article
การประเมินความหลากหลายในการก่อโรคของสายพันธุ์เชื้อ Xanthomonas oryzae pv. oryzae ในประเทศไทย
Journal
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
46
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2015
Page
165-175
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-