Journal

Article
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อการตั้งถิ่นฐานของประชากรในเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติดินถล่ม บริเวณหมู่บ้านหน้าถ้ำและหัวเตย ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Journal
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินรวิโรฒ (ISSN: 08592055)
Volume
18
Issue
1
Year
มกราคม - ธันวาคม 2015
Page
-
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-