Journal

Article
การจัดการเรียนการสอนตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา: การสังเคราะห์งานวิจัย
Journal
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย (ISSN: 22866183)
Volume
5
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2015
Page
328-342
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-