Journal

การพัฒนารูปแบบการเทียบโอนมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ
วารสารวิชาการอุตสาหกรรมศึกษา (ISSN: 19059450)
9
2
84-96
กรกฎาคม - ธันวาคม 2015
ชาติ
-
-
-
-