Journal

การบำบัดนำ้เสียโรงงานผลิตเส้นด้ายยางยืดด้วยระบบหญ้ากรองนำ้เสียและพื้นที่ชุ่มนำ้เทียมโดยใช้ตัวดูดซับถ่านกะลามะพร้าว
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย (ISSN: 16862961)
28
2-3
1-15
พฤษภาคม - ธันวาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-