Journal

Article
การออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมบริเวณศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง จังหวัดลำพูน
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร ปีที่ 37 (3) : 213-222 (ISSN: 01250369)
Volume
37
Issue
3
Year
พฤษภาคม - มิถุนายน 2006
Page
213-222
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-