Journal

ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อคุณลักษณะสายพันธุ์พริกต้านทานโรค กรณีศึกษา โรคใบหงิกเหลือง
วารสารแก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
43
2
207-214
เมษายน - มิถุนายน 2015
ชาติ
-
-
-
-