Journal

Article
ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อคุณลักษณะสายพันธุ์พริกต้านทานโรค กรณีศึกษา โรคใบหงิกเหลือง
Journal
วารสารแก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
43
Issue
2
Year
เมษายน - มิถุนายน 2015
Page
207-214
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-