Journal

Article
Fuzzy Learning Control of Rail Pressure in Diesel-Dual-Fuel Premixed-Charge-Compression-Ignition Engine
Journal
Kasetsart Journal - Natural Science (ISSN: 00755192)
Volume
49
Issue
2
Year
สิงหาคม - เมษายน 2015
Page
251-262
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การออกแบบระบบควบคุมความเร็วรอบของกังหันปั่นไฟขนาดเล็ก โดยวิธีการควบคุมย้อนกลับเชิงปริมาณ

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01208332 ชื่อวิชา Automotive Engineering I,1 ม.ค. 2017 - 1 พ.ค. 2017
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซล เพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัยมก.,1 มี.ค. 2016 - 31 ธ.ค. 2017
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ศูนย์ค้นคว้าและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตทางอุตสาหกรรม การใช้ประโยชน์ :พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ กล่องสมองกลสำหรับปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์ดีเซลเพื่อใช้เชื้อเพลิงแก๊สในเชิงพาณิชย์ ติดตั้งกล่องสมองกลให้ยานพาหนะของประชาชนที่ติดตั้งกล่องสมองกลและระบบแก๊สจำนวนกว่าร้อยคัน,1 ก.ค. 2015 - 31 ธ.ค. 2015