Journal

Article
ผลชองระยะเก็บเกี่ยวและการลดอุณหภูมิต่อคุณภาพและอายุการเก็บรักษาของเห็นนางรมฮังการี
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 36 5-6 (พิเศษ) : 1152-1155 (ISSN: 01250369)
Volume
36
Issue
5-6
Year
ตุลาคม 2005
Page
1152-1155
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-