Journal

การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตและผลผลิตมะขาม 19 พันธุ์ อายุ 4 ปี ในสถานีวิจัยปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
วารสารแก่นเกษตร (Khon kaen agriculture journal) (ISSN: 01250485)
42
3
42-42
กรกฎาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-