Journal

อิทธิพลของความร้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง การควบคุมความโกรธ พฤติกรรมการจัดการกับปัญหาและทัศนคติต่อการใช้ความรุนแรงต่อพฤติกรรมก้าวร้าวของเด็กวัยร่นชายไทย
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษศาตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2558 (ISSN: 08591113)
21
2
193-244
เมษายน - มิถุนายน 2015
ชาติ
-
-
-
-