Journal

Food and Function (ISSN: 20426496)
2
2
111-116
กุมภาพันธ์ 2011
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

ฤทธิ์ของชาเขียวในการป้องกันภาวะอ้วนลงพุง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :ส่วนผสมฟังก์ชันในศตวรรษ 21,13 พ.ย. 2015 - 13 พ.ย. 2015
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01052212 ชื่อวิชา Food & Nutrition,1 ม.ค. 2016 - 13 พ.ค. 2016