Journal

Article
การปรับตัวของเกษตรกรขนาดเล็กในการพัฒนากลุ่มเกษตรกรและการปฏิบัติทางการจัดการฟาร์มกุ้งที่ดี
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์การประมง (ISSN: 08581800)
Volume
2558
Issue
1-2
Year
มกราคม - มิถุนายน 2015
Page
101-113
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-