Journal

การนำน้ำเสียจากกระบวนการฟอกของอุตสาหกรรมสิ่งทอกลับมาใช้ใหม่เพื่อการลดสีโดยวิธีเฟนตอนออกซิเดชั่น
วารสารวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมไทย (ISSN: 16862961)
18
3
0-0
มกราคม - เมษายน 2005
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

ระบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่ในกระบวนการฟอกและย้อม

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :บริษัท นันยางการทอ จำกัด ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การบำบัดน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนสีย้อม,25 ส.ค. 2004 - 26 ส.ค. 2004