Journal

Article
ความคิดเห็นของราษฎรต่อกองทุนช่วยเหลืออาหารช้างป่าแห่งประเทศไทย:กรณีศึกษา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดจันทบุรี
Journal
วารสารวนศาสตร์ (ISSN: 08571724)
Volume
33
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2014
Page
113-122
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-