Journal

การวิเคราะห์แนวคิดเรื่องเสรีภาพและความรับผิดชอบของฌ็อง ปอล ซาร์ตร์ กับเสรีภาพและความรับผิดชอบของสื่อมวลชน
วารสารสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร์ (ISSN: 01252860)
42
1
1-19
มกราคม - มิถุนายน 2016
ชาติ
-
-
-
-