Journal

ผลของวิธีการเตรียมตัวอย่างและเวลาการสกัดต่อผลผลิตและกิจกรรมของแอนติออกซิแดนท์จากใบกระโดนบก
Kasetsart Journal (Nat. Sci) (ISSN: 00755192)
38
5
0-0
กันยายน 2004
ชาติ
-
-
-
-