Journal

Article
ความเหลื่อมล้ำทางสังคมของชุมชนเมือง: กรณีศึกษาปัญหาการพัฒนาด้านกายภาพของชุมชนหมู่บ้านธนะธานี เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร
Journal
วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ISSN: 08573166)
Volume
21
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2013
Page
121-137
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษาชุมชนหมู่บ้านธนะธานี เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร การใช้ประโยชน์ :เผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยแก่สาธารณะ เช่น หน่วยงานราชการของกรุงเทพมหาคร หน่วยงานราชการสังกัดอื่นๆ สถาบันการศึกษาต่างๆ เพื่อประโยชน์ทางวิชาการ,15 ต.ค. 2012 - 15 ต.ค. 2016
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร การใช้ประโยชน์ :หน่วยงานได้นำผลการศึกษามาใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบายของกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม,15 ต.ค. 2012 - 15 ต.ค. 2016
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01460422 ชื่อวิชา Social Problems,15 ม.ค. 2015 - 14 พ.ค. 2015