Journal

ผลของการงีบหลับกลางวันในภาวะอดนอนที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวเชิงปฏิกิริยา
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา (ISSN: 15137201)
14
1
63-72
กรกฎาคม - ธันวาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-