Journal

Article
การศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบทนิทาน "หลงฮุ่ยหลันฉือลู่" ละครใต้ "ไป้เย่ว์ถิง" และบทอุปรากรเรื่อง "ไป้เย่ว์ถิง" ของกวนฮั่นชิง
Journal
The Journal (ISSN: 16867831)
Volume
1
Issue
2
Year
กรกฎาคม 2005
Page
127-135
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-