Journal

ZOOTAXA (ISSN: 11755334)
3931
3
401-412
มีนาคม 2015
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

อนุกรมวิธาน การแพร่กระจาย และชีววิทยาของมอดรูเข็มในประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026498 ชื่อวิชา Special Problems,1 เม.ย. 2015 - 31 มี.ค. 2016
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02026335 ชื่อวิชา Insect Pests of Forest,Shade Tree & Prod.,17 ส.ค. 2015 - 19 ธ.ค. 2015