Journal

Article
คุณลักษณะของกระเบื้องเซรามิกที่ผสมเถ้าแกลบและเถ้าลอยลิกไนต์ภายใต้สภาวะอุณหภูมิการเผาที่ต่างกัน
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ISSN: 16869664)
Volume
2557
Issue
พิเศษ
Year
กันยายน 2014
Page
250-256
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-