Journal

อัตราการตรวจพบปรสิตในปลาจากแม่น้ำท่าจีนภายหลังวิกฤตน้ำท่วมปี 2554
วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) (ISSN: 1906201X)
15
2
-
เมษายน - มิถุนายน 2015
ชาติ
-
-
-
-