Journal

COLEOPTERISTS BULLETIN (ISSN: 0010065X)
69
2
332-336
มิถุนายน 2015
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาพันธุศาสตร์ประชากรของหิ่งห้อยที่พบในภาคใต้ของประเทศไทยโดยใช้ตำแหน่ง control region บนไมโทคอนเดรีย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01004462 ชื่อวิชา Insect Behavior,14 มี.ค. 2017 - 15 มี.ค. 2017
  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :สวทช การใช้ประโยชน์ :การสัมมนาเรื่อง เทคโนโลยีกับการบริหารจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ “Eco-Techno Tourism Management” ,31 มี.ค. 2017 - 31 มี.ค. 2017