Journal

Article
ผลของการสอนกลวิธีการตั้งคำถามที่มีต่อความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษและการใช้รูปกาลของนิสิตใหม่ที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
Journal
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ISSN: 19067208)
Volume
5
Issue
2
Year
กรกฎาคม - ธันวาคม 2013
Page
32-45
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-