Journal

Industrial and Engineering Chemistry Research (ISSN: 08885885)
52
28
9551-9555
กรกฎาคม - สิงหาคม 2013
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบสำหรับปฏิกิริยาอิพ็อกซิเดชั่นของโพรพิลีนเป็นโพรพิลีนออกไซด์โดยใช้ออกซิเจนโดยตรง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การสกรีนตัวเร่งปฏิกิริยารูทิเนียม-ทองแดง-โลหะ-โซเดียมคลอไรด์สำหรับปฏิกิริยาอิพ๊อกซิเดชั่นของโพรพิลีน แหล่งทุน :สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.),15 ก.ค. 2014 - 14 ก.ค. 2016
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202443 ชื่อวิชา Heterogeneous Catalysis,5 ม.ค. 2015 - 8 พ.ค. 2015