Journal

ChemCatChem (ISSN: 18673880)
5
1
146-149
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2013
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Output From Project

การสกรีนตัวเร่งปฏิกิริยารูทีเนียม-ทองแดง-โลหะ-โซเดียมคลอไรด์ สำหรับปฏิกิริยาอิพ๊อกซิเดชั่นของโพรพิลีนเป็นโพรพิลีนออกไซด์

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาอิทธิพลของสารประกอบคลอไรด์ของโลหะหมู่ 1 และหมู่ 2 ในตัวเร่งปฏิกิริยา ทองแดง-รูทีเนียมบนตัวรอ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2015 - 30 ก.ย. 2016