Journal

Sol-gel of rice husk ash: entrapment of alkaliphilic lipase from Pseudomonas sp. KLB1.
Kasetsart Journal: Natural Sciences
37
2
0-0
กันยายน 2003
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดแคโรทีนอยด์จากดาวเรืองด้วยเอนไซม์ผสม แหล่งทุน :สวพ. มก. 2552,1 มิ.ย. 2009 - 30 มิ.ย. 2010