Journal

Jinda, N. 2005. Lipase I: Source and Industrial Utilization. J. of UTCC. 24(3):20-34.
วารสารวิชาการหมาวิทยาลัยหอการค้าไทย
24
3
20-34
กันยายน - ธันวาคม 2004
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดแคโรทีนอยด์จากดาวเรืองด้วยเอนไซม์ผสม แหล่งทุน :สวพ. มก. 2552,8 มิ.ย. 2009 - 30 มิ.ย. 2010