Journal

การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน)
วารสารวิชาการ Veridian E-Journal (ISSN: 19063431)
7
3
1025-1040
กันยายน - ธันวาคม 2014
ชาติ
-
-
-
-