Journal

Article
ปริมาณโลหะหนักในน้ำเสีย น้ำทิ้งและกากตะกอนมูลสุกรจากฟาร์มสุกรที่ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไม่ใช้อากาศและใช้อากาศ
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
46
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2015
Page
41-49
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-